6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde
Habitat Derneği & ING Bank A.Ş.
Dijital Öğretmenler Projesi
Yerel Eğitim Katılımcı Aydınlatma Metni

Veri Sorumluları Habitat Derneği (Habitat) ve ING BANK A.Ş. (ING) olarak Dijital Öğretmenler Projesi kapsamında kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda sizleri Dijital Öğretmenler Projesi kapsamında kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amaçlarımız, yöntemlerimiz ve Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

 • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Habitat, ING veya bu tüzel kişiler adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanmakta olup; toplanan kişisel veriler, bir sözleşmenin kurulabilmesi için zorunlu olması sebebiyle Kanun’un 5/2-c ; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için mecburi olması nedeniyle Kanun’un 5/2-ç ve emel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati sebebiyle Kanun’un 5/2-f maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.. Ayrıca kişisel verilerinizin bu hususta açık rızanız bulunması halinde proje kapsamında ING ve iş ortağı Habitat’ın sosyal medya hesaplarında yayımlanması için ilgili yurtiçi ve yurtdışı sosyal mecra yöneten kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

 • Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları

ING ve Habitat olarak kişisel verilerinizin sizler için öneminin farkındayız. Bu Aydınlatma Beyanı kapsamında, taraflarımızca hangi kişisel verilerin ne şekilde toplandığı, kaydedildiği, saklandığı, kullanıldığı ve işlemenin hukuki sebepleri, işlendiği amaçlar, aktarıldığı taraflar ve aktarım amaçları, Kanun’da yer verilen kişisel verilerinize ilişkin sahip olduğunuz haklar basit ve şeffaf bir şekilde açıklanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Türkiye’nin 13 ilinde gerçekleştirilecek olan Habitat ve ING’nin Dijital Öğretmenler Projesi çerçevesinde 15- 55 yaş aralığındaki KOBİ’lerin, kooperatif temsilcilerinin, girişimci ve girişimci adaylarının, işletme yürütücülerinin, kadınlar ve dezavantajlı gençlerin teknolojiyi fırsata çevirmeleri ve dijital kimlik oluşturmaları çerçevesi ile sınırlı kalmak şartı ile sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Projemizin bu ana amacı çerçevesinde;

Habitat ve ING olarak, veri sorumluları sıfatı dahilinde ve 6698 sayılı Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddelerin yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz size ait kişisel verileri, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, yurt dışına aktarılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar ya da teamülen işlenmesi gereken süre kadar ya da projenin kesin sona erme süresine kadar muhafaza edilebilir. Size ait kişisel veriler, Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince veyahut da teamülen işlenmesi gereken süre kadar veya projenin kesin sona erme süresine kadar işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek veyahut da anonim hale getirilecektir.

 • Kişisel Verilerin Aktarılması

Habitat ve ING tarafından işlenen tarafınıza ilişkin ad, soyad, müşteri numarası, e-posta adresi, telefon numarası, fotoğraf ve video şeklindeki kişisel veriler; kendi adınıza vereceğiniz açık rızanıza istinaden veya 6698 sayılı Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddelerindeki ve işbu aydınlatma beyanında dayanak gösterilen hukuka uygunluk sebepleri dahilinde, ilgili mevzuatta belirtilen
güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla Habitat ve/veya ING’nin sosyal medya hesaplarına aktarılması nedeniyle yurtdışına, yurt içindeki televizyon kanallarına, radyo spotlarına, internet kullanım kanallarına, kablolu ve kablosuz yayınlara, dergi ve gazete ilanlarına ve bunlarla sınır olmaksızın her türlü yazılı ve/veya görsel mecralara, alt
mecralara, organizasyon ve etkinliklere, Habitat ve ING’nin Dijital Öğretmenler Projesi çerçevesinde, ilkokul ve branş öğretmenlerin dijitalleşen dünyaya adım atması ve dijital
yetkinlikler kazanması amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılmaktadır.5. İşlenen

 • Kişisel Veriler

Habitat ve ING yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. Bu bağlamda Habitat ve ING ‘nin sizlerle ilgili olarak işlediği veriler arasında özellikle aşağıdakiler yer alabilmektedir.

  1. Adınız, soyadınız,
  2. Telefon numaranız,
  3. E-posta adresiniz,
  4. (varsa) Mesleğiniz
  5. Fotoğraf/Görüntü
 • Kişisel Veri Sahibinin Hakları
  1.Haklarınız Nelerdir, Haklarınızı Nasıl Koruyoruz
  Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde bir kısım haklara sahip olursunuz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na dayalı olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve bu işlemler hakkında daha fazla bilgi talep etme hakkı;
  • Verilerinizin neden işlendiğini ve belirtilen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı;
  • Verilerinizin (ülke içindeki ve dışındaki üçüncü taraflar) kime aktarıldığını bilme hakkı;
  • Eksik veya yanlış işlenen verilerinizin düzeltilmesini talep etme hakkı;
  • Kişisel verilerinizin silinmesi veya imha edilmesini talep etme hakkı;
  • Eksik veya yanlış işlenmesi halinde kendilerine aktarılan kişisel verilerin silinmesi veya imha edilmesi hakkında üçüncü tarafların haberdar edilmesini talep etme hakkı;
  • Tümüyle otomatikleştirilmiş analitik süreçten kaynaklanan herhangi bir aleyhe sonuca itiraz etme hakkı;
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğranan zararın giderilmesini talep etme hakkı.

2.Haklarınızın kullanılması
Haklarınızı kullanmak veya herhangi bir şikâyette bulunmak için tarafımızla her zaman temas kurabilirsiniz. ING ve HABITAT’ın iletişim bilgilerini bu Aydınlatma Beyanının sonunda bulabilirsiniz.

Tarafımızca, taleplerinize mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yanıt verilmesi amaçlanmaktadır.

Belirli hallerde hak talepleriniz tarafımızca reddedilebilecektir. Hak taleplerinizin reddedildiği yasal dayanaklar hakkında sizlere gereğince bilgi verilecektir. Bu bilgilendirmeler basılı olarak veya elektronik formatta (e-posta, SMS, vb.) sizlere iletilebilir.

 • Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyoruz?

ING olarak kişisel verilerinizi işlerken ve söz konusu kişisel verilerinizin gizliliğinin ve bütünlüğünün sağlanması için uygun teknik ve organizasyonel tedbirler (politikalar ve prosedürler, Bilgi Teknolojileri Güvenliği, vb.) alınmaktadır. Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanabilmesi için ING genelinde politikalara ve asgari standartlara ilişkin kurum içi bir asgari çerçeve uygulanmaktadır. Düzenlemeler ve piyasadaki gelişmeler takip edilmekte olup bu gelişmeler ışığında, ING politikaları ve standartları da periyodik olarak güncellenmektedir.
İlaveten, ING çalışanlarının gizlilik yükümlülüklerine tabi olduğunu ve kişisel verilerinizin, ING çalışanları tarafından kanuna aykırı bir şekilde veya gereksiz yere kullanılamayacağını veya aktarılamayacağını bildirmek isteriz.

Kişisel verilerinizi en iyi şekilde koruyabilmek adına, kişisel verilerinizin gizliliğinin ihlal edilmiş olabileceğinden şüphe duymanız durumunda daima ING ve Habitat ile temas kurabileceğini bilgilerinize sunarız.

Belirtmek gerekir ki; Habitat, kişisel verilerinizi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan veya projenin kesin sona erme süresi kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz, Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince veyahut da teamülen işlenmesi gereken süre kadar veya projenin kesin sona erme süresine kadar işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek veyahut da anonim hale getirilecektir.

 • Kişisel Verilerinizle ile İlgili Sorularınız ve İletişim Bilgileri Hakkında

ING ve Habitat’ın veri gizliliği politikaları ve kişisel verilerinizin tarafımızca nasıl kullanıldığı hakkında daha fazla bilgi almak için tarafımıza e-posta mesajı gönderebilir, tarafımızı arayabilirsiniz.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda, kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki kanallardan herhangi biri vasıtasıyla kullanabilirsiniz:

ING için:

 • Kimliğinizi doğrulayarak ve Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8, 34467 Maslak-Sarıyer,İstanbul adresine veya şubelerimizden herhangi birine bizzat başvurarak;
 • Kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak ingbank@hs03.kep.tr adresine başvurunuzu e-posta yoluyla göndererek;
 • Güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olan kişisel e-posta adresinizi veya sistemimize kayıt olmak için kullandığınız e-posta adresini kullanarak verikoruma@ingbank.com.tr adresine e-posta göndererek;
 • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği kapsamında belirtilen başka bir yöntemi kullanarak.

Habitat için:
Unvan: Habitat Derneği
Telefon Numarası: 0850 333 23 66
Posta Adresi: 42 Maslak, Maslak Mh. Ahi Evran Cd. No:6 Kapı:200 Sarıyer/İstanbul
E-posta adresi: info@habitatdernegi.org

Başvurunuz tarafımızca, alınmasından itibaren en kısa zamanda ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, tarafımızca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Başvurunuzun reddedilmesi halinde, reddedilme sebebi tarafımızca yazılı olarak veya elektronik formatta gerekçelendirilir.